สรุปตารางรายงานปีงบประมาณ 2553

ส่วนที่ 1. บุคลากร
1.1 บุคลากร
1.2 แพทย์เฉพาะทาง  

ส่วนที่ 2. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  

ส่วนที่ 3. สถานพยาบาล และการให้บริการ